Шрифт өлшемі:

Түс схемасы:

Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы

Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы — бұл 2013 жылдан бері шығарылып келе жатқан және Орталық Азияда ғылыми зерттеулерді ілгерілетуге бағытталған төрт тілді рецензияланатын академиялық DKU журналы. 2013 жылдан 2018 жылға дейін журнал «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы» деген басқа атаумен шығарылды. 2018 жылдан бастап журнал «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы» деген атпен шыға бастады. Біз келесі тақырыптық бағыттарға арналған мақаланы жариялауға шақырамыз:

 • Орталық Азиядағы тұрақты даму және өңірлік интеграция;

 • Орталық Азиядағы қоғам және мәдениет;

 • Орталық Азиядағы саяси және экономикалық даму;

 • Орталық Азиядағы сыртқы саясат және халықаралық қатынастар;

 • Орталық Азияда инженерлік іс пен технологияны дамыту;

 • Орталық Азиядағы көлік және логистика;

 • Экология, энергия тиімділігі және су ресурстарын басқару;

 • Аймақтағы тілдер мен әдебиеттің дамуы.

ISSN (online) — 2709−8753
ISSN (print) — 2709−8745
Мақалаларды қабылдау тұрақты негізде жүзеге асырылады.

Жарияланымдарға қойылатын талаптар туралы қосымша ақпарат алу үшін осы беттегі байланыс ақпаратын қараңыз.
E-mail: vestnik@dku.kz

Бас редактор: Бейменбетов Серик, DKU ғылым және трансфер жөніндегі проректоры, PhD.
E-mail: beimenbetov@dku.kz.

Динара Тюлюбаева — бас редактордың орынбасары, DKU ғылым және инновация бөлімінің басшысы, т.ғ.к.
E-mail: tyulyubayeva@dku.kz.

Бейменбетов Серик, PhD, бас редактор, Қазақстан-Неміс университеті, Ғылым жəне технологиялар трансфері жөніндегі проректор, beimenbetov@dku.kz

Тюлюбаева Динара, к.т.н., бас редактордың орынбасары, Қазақстан-Неміс университеті, Ғылым және инновациялар жөніндегі директор

Барбара Януш-Павлетта, PhD, редакция алқасынының мүшесі, Қазақстан-Неміс университеті, Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор

Бодо Лохманн, Dr.sc.oec, редакция алқасынының мүшесі, Қазақстан-Неміс университеті, шақырылған профессор

Себастьян Майер, PhD, редакция алқасынының мүшесі, Қазақстан-Неміс университеті, DAAD шақырылған профессоры

Дина Шарипова, PhD, редакция алқасынының мүшесі, Назарбаев Университеті, Нұр-Сұлтан, қауымдастырылған профессор

Маркус Кайзер, Dr.rer.soc, редакция алқасынының мүшесі, Қазақстан-Неміс университеті, Трира Университеті, Трир (Германия)

Юрий Толуев, Dr.sc.tech, редакция алқасынының мүшесі, Фраунгофер институты, Гамбург (Германия)

Автор дереккөздерден дәйексөз алудың дұрыстығы, келтірілген фактілердің, статистикалық деректердің, тиісті есімдердің және басқа да мәліметтердің дәлдігі, сондай-ақ ашық жариялауға жатпайтын материалдардың мазмұны үшін жауап беретініне назар аударамыз. Журналда плагиат элементтері бар мақалалар жарияланбайды.

Мақала құрылымы:

ӘОЖ

ӘОЖ — ғылыми мақалаларды жүйелеу үшін қолданылатын әмбебап ондық жіктеу. Жіктеуіш бойынша анықталады. Сол жақ шеті бойынша азат жолсыз пішімделеді.

Авторлар туралы мәліметтер

Авторлар туралы мәліметтер мынадай тәртіппен келтіріледі: Т.А.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, лауазымы, жұмыс /оқу орны, қаласы, елі, e-mail (мақала жазылған тілде). Ортасында шегініссіз пішімделеді.

Мақала атауы (мақала жазылған тілде)

Мақаланың атауы ақпараттық болуы керек, атауларда тек Халықаралық ғылыми қарым-қатынаста жалпы қабылданған қысқартуларды қолдануға болады. Ол бас қалың әріптермен жазылады, ортасында пішімделеді.

Түйін сөздер (мақала жазылған тілде кемінде 5−7 кілт сөз немесе сөз тіркесі)

Кілт сөздер тізімі зерттеу тақырыбын сипаттауы керек. Кілт сөздер саны 5−7. Сөздер және / немесе тіркестер үтірмен бөлінеді. Беттің ені бойынша пішімделеді.

Аннотация (мақала жазу тілінде)

Аннотация — негізгі мәліметтер мен жұмыс қорытындыларын қамтитын құжат мазмұнының қысқаша дәл баяндалуы. Аннотация құжаттарды іздеу үшін ақпараттық (автоматтандырылған) жүйелерде қолданылатын құжаттың негізгі мазмұнын орнатуға мүмкіндік береді. Аннотация оқырманға мақаланың толық мәтініне жүгіну керектігін түсінуге мүмкіндік беретін құрал ретінде қызмет етеді. Аннотация мәтіні қысқа және анық, қосымша ақпаратсыз болуы керек. Аннотация мәтінінде мақала мәтінінен мағыналы сөздер қолданылуы керек. Аннотация көлемі: 950-ден кем емес және 1800 белгіден артық емес (бос орындармен), яғни 100−250 сөзден кем емес (10 жолдан кем емес). Аннотацияның типтік құрылымы: тақырыбы, жұмыстың мақсаты, сұрақтың жай-күйі, жаңалығы, зерттеу материалдары және/немесе әдістері, зерттеу нәтижелері, нәтижелерді қолдану саласы, негізгі тұжырымдар.

Мақала мәтіні

Мәтін бөлімдер бойынша құрылымдалған болуы тиіс. Мәтіннің құрылымы жалпы қабылданған үлгіге сәйкес келуі және мынадай бөлімдерден тұруы тиіс: кіріспе (өзектілігі), мақсаты мен міндеттері, материалдар мен әдістер, нәтижелер, қорытындылар, талқылау. Жұмыста иллюстрациялық материалдарды пайдалануға жол беріледі. Иллюстрациялық материалдар мынадай форматтарда ұсынылады: фотосуреттер, суреттер үшін — tiff немесе jpeg (300 dpi); графиктер, диаграммалар және мақала мәтіні бойынша орналастырылады. Суреттің атауы ортасында пішімделеді. Қажет болған жағдайларда иллюстрациялар сурет астындағы мәтін түріндегі түсіндірме деректермен толықтырылуы мүмкін.

Суретті жобалаудың мысалы:

Сурет 1. Понтондарды бекітудің жалпы көрінісі және негізгі құрылымдық элементтері:
а — тип 1 (M3320BRS); б — тип 2 (M3315HDS)
және тип 3 (M2715HDS)

Кестелер стандартты MS Office құралдарымен дайындалуы керек. Кесте жазуы ені бойынша пішімделеді.

Кестелерді рәсімдеу үлгісі:

Барлық формулалар Microsoft Equation 3.0 арқылы терілуі керек. Формулалар мәтіннің ортасына орналастырылады, олардың реттік нөмірі жақшада көрсетіледі және мәтінді оң жақ шеті бойынша туралап жолға орналастырылады. Мәтіндегі формулаларға сілтеме жасау үшін жақшалар қолданылады. Формулалар негізгі мәтінмен бірдей қаріппен теріледі. Формулаларды сурет түрінде сақтауға және кестеге орналастыруға жол берілмейді!

Формулаларды жобалау мысалы:

Әдебиеттер тізімі

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі жарияланымның міндетті элементі болып табылады (шетелдік және мерзімді дереккөздерге сілтемелер құпталады). Әдебиеттер тізімі ГОСТ 7.1−2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері" бойынша ресімделуі тиіс. Әдебиеттер тізіміндегі дереккөздер нөмірленеді (нөмірі шаршы жақшаға салынады) және мәтінде олардың аталу ретімен орналастырылады. Мақала мәтінінде келтірілген барлық әдебиет көздеріне сілтемелер міндетті болып табылады. Жұмыс мәтініндегі әдебиетке сілтемелер төртбұрышты жақшаға салынып, араб цифрларымен толассыз нөмірленеді.

Әр түрлі дереккөздердің библиографиялық сипаттамасының мысалдары:

Бір авторы бар кітап

Фуко М. Археология знания. — Санкт-Петербург: Гуманитарная академия, 2004. — 412 с.

Екі-бес автордан тұратын кітап

Buzan B., Wæver O. Regions and Powers: The Structure of International Security. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — xxiv + 564 p.

Авторы көрсетілмеген немесе бесеуден көп авторлар санымен кітап

Становление и развитие социально-экономических, политических и правовых механизмов обеспечения безопасности личности, общества и государства в современном Казахстане. — Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2004. — 96 с.

Редакцияланған кітап

Ислам в СНГ / под ред. А. Малашенко. — Москва: Институт востоковедения РАН, 1998. — 176 c.
Central Asian Security: The New International Context / ed. by R. Allison and L. Jonson. — New York: Brookings Institution Press. London: Royal Institute of International Affairs, 2001. — xv +279 p.

Жинақтағы авторлық мақала

Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XVII: Теория речевых актов. — Москва: Прогресс, 1986. — С. 22−129.
Коппитерс Б. Партнерство ради мира с Центральной Азией // Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3 кн.: Кн. 3 Международный опыт разрешения этнических конфликтов / под ред. Б. Коппитерса, Э. Ремакля, А. Зверева. — Москва: Весь мир, 1997. — С. 181−206.

Журнал мақаласы

Лё Э. Лингвистический анализ политического дискурса: язык статей о чеченской войне в американской прессе // Полис. — 2001. — № 2. — С. 93−112.

Газет мақаласы және ақпараттық басылымдардағы мақалалар

Информационное сообщение // Интерфакс. — 2001. — 15 октября.
Новое предприятие не имеет аналогов в мире // РИА «Новости». — 2002. — 9 сентября.
Каюмов А. Восстанавливаем разграбленное // Независимое военное обозрение. — 2001. — 14 сентября.

Ресми мемлекеттік тұлғаларадың мәлімдемелері

Президент Республики Казахстан. Казахстан-2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента народу Казахстана // Казахстанская правда. — 1997. — 11 октября.
Президент Республики Узбекистан. Процессы преобразования и обновления необратимы: Доклад на VIII сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан второго созыва. 4 апреля 2002 г. // Каримов И. За безопасность и мир надо бороться. — Ташкент: Узбекистон, 2002. — С. 26−36.
Президент Туркменистана. Интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» // Нейтральный Туркменистан. — 1996. — 19 сентября.

Конституция және басқа да заң актілері

Конституция Туркменистана от 18 мая 1992 года // Ведомости Маджлиса Туркменистана — 1992. — № 5. — Ст. 30; 1995. — № 4. — Ст. 57; 1999. — № 4. — Ст. 60.
Туркменистан. Конституционный закон от 27 декабря 1995 г. О постоянном нейтралитете Туркменистана // Ведомости Меджлиса Туркменистана. — 1995. — № 3. — Ст. 54.
Президент Республики Казахстан. Об органах национальной безопасности Республики Казахстан: Указ, имеющий силу закона, от 21 декабря 1995 г. № 2710 // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан — 1995. — № 24. — Ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан. — 1997. — № 10. — Ст. 108; № 12. — Ст. 184; 1998. — № 23. — Ст. 416; № 24. — Ст. 436; 1999. — № 8. — Ст. 233; № 23. — Ст. 920; 2000. — № 3−4. — Ст. 66; 2001. — № 20. — Ст. 257.
Республика Казахстан. Закон от 7 января 2005 г. Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан // Ведомости Парламента Республики Казахстан. — 2005. — № 1−2. — С. 30−55.

Халықаралық шарттар мен келісімдер

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о транзите межгосударственных воинских перевозок от 1 ноября 1994 г. // Бюллетень международных договоров. — 1995. — № 11. — С. 11−13.
Соглашение глав государств-участников Содружества Независимых Государств о сокращении Вооруженных Сил бывшего Союза ССР от 15 мая 1992 г. // Дипломатический вестник. — 1992. — № 12. — С. 11.
Партнерство ради мира: рамочный документ от 10 января 1994 г. // Дипломатический вестник. — 1994. — № 13−14. — С. 32−33.

Диссертациялық зерртеулер

Арипов Э. Внешнеполитические аспекты деятельности Конгресса США в контексте глобального политического развития (на примере Центральной Азии и Кавказа): Автореф. … канд. полит. наук: 05.04.01. — Ташкент, 2001. — 27 с.

Ғаламтор көздерінің материалдары

Кенжетаев М. Военно-промышленный комплекс Казахстана и его экспортный потенциал // Экспорт вооружений. — 1997. — № 2 // www.cast.ru/russian/publish/1997/june-july/1.html (был доступен 8 ноября 2011 года)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы», 2020/2 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы», 2020/1 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы Орталық Азияның тұрақты дамуы», 2018/2 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы», 2018/1 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы», 2017/2 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы», 2017/1 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы», 2015/1 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы», 2014/3 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы», 2014/2 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы», 2014/1 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы», 2013/2 (Скачать.pdf)

 • «Қазақстан-Неміс университетінің хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы», 2013/1 (Скачать.pdf)