Размер шрифта:

Цветовая схема:

Akkreditierung

  • Link zum IAAR-Bericht hier.
  • Link zur Akkreditierungsentscheidung hier.

ACQUIN Zertifikate der Fakultät Wirtshaft und Entrepreneurship


ACQUIN Zertifikate der Fakultät Globale Politik

Links zu ACQUIN-Berichten

Internationale Beziehungen:
https://www.acquin.org/programmakkreditierung/abgeschlossene-verfahren/?land=Kasachstan&art_studiengang_g=grundst%C3%A4ndig&order=DESC&vdsid=8347

Regionalstudien:
https://www.acquin.org/programmakkreditierung/abgeschlossene-verfahren/?land=Kasachstan&art_studiengang_g=grundst%C3%A4ndig&order=DESC&vdsid=8348


ACQUIN Zertifikate der Fakultät Engineering und Informationstechnologien

Links zu ACQUIN-Berichten

Telematik/Wirtschaftsinformatik
https://www.acquin.org/programmakkreditierung/abgeschlossene-verfahren/?land=Kasachstan&art_studiengang_g=grundst%C3%A4ndig&order=DESC&vdsid=8913

Logistik
https://www.acquin.org/programmakkreditierung/abgeschlossene-verfahren/?land=Kasachstan&art_studiengang_g=grundst%C3%A4ndig&order=DESC&vdsid=8914

Energie- und Umwelttechnik
https://www.acquin.org/programmakkreditierung/abgeschlossene-verfahren/?land=Kasachstan&art_studiengang_g=grundst%C3%A4ndig&order=DESC&vdsid=8916