Шкапяк Оксана Николаевна

PhD, ҚНУ доценті, ӘСҒФ деканы

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы

 • Қазақстан мен Ресейдің сыртқы саясаты;
 • Орталық Азиядағы интеграциялық процестер;
 • Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері.

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 25, оның ішінде шетелде — 3

Ғылыми еңбектері

 • Орталық Азиядағы қауіпсіздік қаупі: ресейлік және қазақстандық тәсілдер// «Орталық Азияда аймақтық қауіпсіздікті қамсыздандырудағы егеменді Қазақстанның рөлі" Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары, 15 сәуір 2011 ж. — Алматы, 2011. — Б.213−219;
 • Ресей Федерациясы сыртқы саясаиының тұжырымдамасы 1993, 2000 және 2008 жылдар: салыстырмалы талдау// ҚазҰУ Хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы. —  2011. — № 5 (55). — Б. 9−13;
 • Қазақстан, Ресей мен Белоруссия ресми саяси дискурсындағы еуразиялық идея// ҚазҰУ Хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы. — 2011. — № 6 (56). — Б. 58−61;
 • Ресейдің жаңа сыртқы саяси тұжырымдамасы, Орталық Азияның не күтуі керек// ҚазҰУ Хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы — 2013 — № 2 (62). — Б.169−173.
 • Ресей Федерациясының ұлттық қауіпсіздігі қатерлері мен сын тегеуріндер: ортаазиялық кейс// 2004 жылдан кейінгі Ауған дағдарысын реттеу болашағы мен Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері" Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. 18 сәуір 2013. — Алматы, 2013. — Б.210−215.
 • Аймақ аралық ынтымақтастық форумдар ресей- қазақстандық қарым-қатынастарды дамытудың факторы ретінде// «Халықаралық қатынастар мен қалықаралық құқықтың өзекті мәселелері" Халықаралық қатынастар факультетінің бірінші деканы, профессор Г. Ш. Жамбатырованың 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. 28 мамыр 2013. — Алматы, 2013. — Б.160−165.
 • В.В. Путиннің үшінші президенттік мерзімінде Ресейдің Орталық Азия мемлекеттерімен ынтымақтастығы// «халықаралық қатынастар, құқық пен экономика және «Қазақстан — 2050» cтратегиясы тұрғысында олардың шешімін іздеу», әль-Фараби ат.ҚазҰУ профессоры К.Н. Шакированың 60 жылдығына арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары — Алматы, 2014. — Б. 134 — 137
 • Қауіпсіздік саласындағы Ресейдің Орталық Азиядағы саясаты// «Қытайдың Орталық Азия елдерімен қарым-қатынасы: тарихы мен келешегі" Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. — Алматы, 2014. — Б. 196 — 199
 • Мемлекеттердің сыртқы саясатындағы стратегиялық жоспарлаудың рөлі (Ресей Федерациясы мысалында) // ҚазҰУ Хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы. —  2014. — № 2 (66).- Б. 18 — 22
 • Б.Н. Ельциннің басқарған кезеңіндегі ОА Ресейдің саясаты: экономикалық аспекті// ҚазҰУ Хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы. —  2014. — № 2 (66). — Б. 202 — 208 (Деловарова Л.Ф.)
 • Посткеңестік кезеңнен кейінгі Ресейдің саясаты мен қызығушылықтары// Materialy VIIImezinarodni vedecko-prakticka conference. «Vědecký pokroknapřelomutysyachalety — 2012». — Dil 22. Psychologie a sociologie. Politické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science». s.r.o — Praha. Publishing House «Education and Science». s.r.o — 80 stran .- P.74−76
 • Central Asia’s Transition to Democracy// Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2013. Vol.81. — P.79−83 (КукееваФ.Т.)
 • Migration Processes in Central Asia: Main Directions and Key Issues of Regional System// Middle-East Journal of Scientific Research.2013. Vol. 15 (11). — Р. 1505−1510 (Кукеева Ф.Т., Деловарова Л.Ф.)

Электронды мекенжайы
shkapyak@dku.kz