Темиралиева Гульнара Турсынхановна

Физика-математикалық ғылымдар кандидаты, Доцент

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы

 • Компьютерлік үлгілеу.
 • Экономикалық процестерді үлгілеу мен болжам жасау.
 • Web-технологиялар.

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 44 жарияланым, оның ішінде: Шетелде 2 жарияланым (2012, Cyprus және 2012, Ресей); 8 оқу-әдістемелік жұмыс; 2 оқу құралы:

 • «Интернет-технологиялар» (11,7 п.л.) — 2013 жылы жарияланған, БжҒМ ҚР жарияланым жоспары бойынша («Информатика” мамандығына арналған);
 • «Информатика бойынша компьютерлік практикум” (Алматы, 2009 ж., ҚБТУ. -111б.).

Ғылыми еңбектері

 • ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР СС2005 және SWEBOK -ОҚУ ЖОСПАРЛАРЫНДА ЖӘНЕ IT-БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУ. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Қазақстан ғылымындағы, білім беру, өндірісіндегі инновациялар». Алматы, 17−18 қараша, 2016 ж. (авторлар бірлестігі: Карякин В.П., Савельева Е.А., Дадаева И.Г., Кан В.В.)
 • Оқу процесінде Oracle Academy курсын пайдалану. XII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕН ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ: ТҰРАҚТЫ ДАМУҒА ЖОЛ» Алматы, 2015 ж. (автормен бірге: Кан В.)
 • Methods of automated systems decomposition at the stage of technical designing. 2nd World Conference on Educational Technology Researches. 2012, Cyprus. 2012 is published online as Volume 83 of Procedia — Social and Behavioral Sciences on ScienceDirect (www.sciencedirect.com). Импакт-фактор (IF>0,25) (бірлескен авторлар: Калижанова А.У., Набиева Г. С., Казиев Г. З., Козбакова А.Х.
 • Бөліп таратылған компьютерлік жүйенің функционалдығын қалпына келтіру әдістері. «Сенімділік пен сапа» Халықаралық симпозиум жұмыстары, Ресей, Пенза, 21−31 мамыр, 2012, 1.т. (авторлар бірлестігі Калижанова А.У., Козбакова А.Х.)
 • Мекемелердің бәсекелестігін бағалаудағы динамикалық норматив әдісі. «Ақпараттық инновациялық технологиялар: ғылым, білім мен бизнес бірігуі" Қазақстан Республикасының 20-жылдығына арналған ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Жұмысы. 1−2 желтоқсан, 2011, том 2, Алматы. (авторлар бірлестігі: Сайлаубеков Н.Т.)
 • Java да бөлінген жүйелердің жасалу технологиялары. Қазақстан Республикасының 20-жылдығына арналған ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Жұмысы. 1−2 желтоқсан, 2011, том 2, Алматы. (авторлар бірлестігі: Ускенбаева Р.К.)
 • Мұнай газ саласындағы бірлескен экологиялық менеджменттегі қауіпті бағалаудың түрлі әдістері мен тәсілдері. «Мұнай газ индустриясының мұнай газ инновациялық дамуының мәселелері" ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Алматы, ҚБТУ, 26−27 ақпан, 2009ж. (авторлар бірлестігі: Даукеев Д.К., Сахариева Д.Б.)
 • Монте-Карло әдісімен қаржылық тәуекелдерді еліктемелі-үлгілеу. «Мұнай газ индустриясының мұнай газ инновациялық дамуының мәселелері" Жұмыстарының жинағы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Алматы, ҚБТУ, 3−4 сәуір, 2008 ж. (авторлар бірлестігі: Сайлаубеков Н.Т.)
 • Тәуекелге ұшырамайтын құнды қағаздар болған жағдайда құнды қағаздар портфелін оңтайландыру. ҚазҰУ Хабаршысы, экономикалық серия, № 6 (52), 2005 ж. (авторлар бірлестігі: Сайлаубеков Н.Т.)
 • Экономикалық процестер анализіндегі еліктемелі үлгілеу. ҚазҰУ Хабаршысы, экономика сериясы, № 4 (38), 2003 ж.

Электронды мекенжайы
temiraliyeva@dku.kz